Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БОУЕН ТЕРАПИЯ”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БОУЕН ТЕРАПИЯ”, наричано по-нататък в Устава само “АСОЦИАЦИЯ”, е доброволна организация, обединяваща Боуен-практикуващите в България, обучени по програмата на Австралийската Академия по Боуен Терапия (А.А.Б.Т.).

/2/ Сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БОУЕН ТЕРАПИЯ”, е юридическо лице с нестопанска цел, създадено в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) да извършва дейност в полза на своите членове, съгласно настоящия Устав и законите на Република България.

/3/ Наименованието на Сдружението е: “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БОУЕН ТЕРАПИЯ”, съкратено „БАБТ”, което може да се записва и на английски език по следния начин: „BOWEN THERAPY ASSOCIATION OF BULGARIA, съкратено „BTAB”.

/4/ Седалището на АСОЦИАЦИЯТА е в гр.София, а адресът на управление е ж.к. Овча Купел, ул. Любляна №34 вх.А ап.57

/5/ Всяко писмено изявление от името на АСОЦИАЦИЯТА трябва да съдържа нейното наименование, седалище и адрес на управление, данни за съдебната регистрация и регистрация в търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

/6/ Сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БОУЕН ТЕРАПИЯ” се създава за неограничен период от време.

 

ІІ. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

Чл.2 /1/ Целите на АСОЦИАЦИЯТА са:

 1. да популяризира оригиналната Техника Боуен, като допълваща практика за подобряване и балансиране на човешкото тяло;
 2. да представя и разяснява на обществеността в България същността на Техниката Боуен и резултатите от нея;
 3. да допринася за постигане на обществено признание на професията на квалифицираните Боуен практикуващи в България;
 4. да съдейства за формиране на етични взаимоотношения между Боуен практикуващите и техните клиенти.
 5. да се гарантира висок стандарт на професионална практика сред членовете на Асоциацията.

/2/ АСОЦИАЦИЯТА ще осъществява своите цели чрез следните средства:

 1. интернет-страница с публичен регистър на пълноправните членове;
 2. медийни публикации и изяви за информиране на обществеността;
 3. публични презентации и други обществени събития, представящи Боуен;
 4. научно-изследователски и др. проекти и инициативи, свързани с приложението на Боуен;
 5. установяване на критерии за стандарт на професионалната квалификация на своите членове;
 6. конференции, симпозиуми, кръгли маси;
 7. информационни материали;
 8. срещи за обмяна на опит;
 9. сътрудничество с институции, неправителствени и други организации в страната и чужбина;
 10. етичен кодекс за работата на членовете;
 11. други инициативи и мероприятия – културни, спортни, благотворителни и др.;

/3/ АСОЦИАЦИЯТА има за предмет на дейност: Представителство и защита на интересите на своите членове за постигане на посочените в чл.2 /1/ цели.

/4/ АСОЦИАЦИЯТА може да извършва допълнителна стопанска дейност, както и всяка друга дейност, свързана с предмета ѝ на дейност, която не е забранена от Закона, като ползва приходите от нея изцяло за постигане на определените в Устава цели, без да разпределя печалба.

/5/ Дейността на АСОЦИАЦИЯТА и изразходването на средствата ѝ не могат да бъдат обвързвани с политически платформи, предизборни кампании и агитация в полза на политически партии и движения, или религиозни групи.

 

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.3 /1/ Членството в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно.

/2/ Сдружението има следните видове членове: пълноправни, непълноправни и почетни членове, както следва:

 • Пълноправен член на АСОЦИАЦИЯТА – може да бъде всеки Боуен практикуващ, притежаващ диплом за завършен основен курс на обучение (минимум Модул 7) в оригиналната техника Боуен към Австралийската Академия по Боуен Терапия (А.А.Б.Т.), който поддържа следдипломната си квалификация съгласно стандартите, установени от А.А.Б.Т.
 • Непълноправен член на АСОЦИАЦИЯТА – може да бъде всеки обучаващ се в оригиналната техника Боуен към А.А.Б.Т., за периода на своето обучение.
 • Почетен член – може да бъде всяка личност с особени заслуги и принос към дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

/3/ Членовете споделят целите на АСОЦИАЦИЯТА и през периода на своето членство допринасят за тяхното постигане.

 

Придобиване на членство

Чл.4 /1/Приемането на членове на АСОЦИАЦИЯТА се извършва както следва:

 1. Непълноправни членове – приемат се от Управителния съвет въз основа на присъединителен формуляр, че приемат условията на настоящия Устав;
 2. Пълноправни членове – приемат се от Управителния съвет въз основа на присъединителен формуляр, че приемат условията на настоящия Устав, при условие, че имат диплома за завършен основен курс на обучение в Боуен; Настоящи непълноправни членове преминават автоматично в пълноправни след получаване на диплома за завършен основен курс на обучение в Боуен и заплащане на цяла такса за пълноправни членове;
 3. Почетни членове – приемат се от Общото събрание, по предложение на Управителния съвет или на друг член.

/2/ Приемането на пълноправните и непълноправните членове се извършва на първото заседание на Управителния съвет, следващо датата на подаването на молбата и се удостоверява с издаването на карта за членство.

/3/ При отказ на членство, желаещият да стане член на АСОЦИАЦИЯТА може да отправи молба до Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

Права и задължения на членовете

Чл.5 Всички членове на АСОЦИАЦИЯТА имат права и задължения, които са в съответствие със ЗЮЛНЦ, настоящия Устав и другите вътрешни актове на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.6 /1/ Всеки пълноправен член има право:

 1. Да участва в работата на АСОЦИАЦИЯТА и да спомага за реализиране на целите ѝ;
 2. Да участва с право на глас в Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА;
 3. Да бъде избиран и да участва в управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА;
 4. Да търси и получава подкрепа и съдействие от страна на АСОЦИАЦИЯТА по въпроси, свързани с дейността му като Боуен практикуващ;
 5. Да бъде вписан в публичния регистър на пълноправните членове на АСОЦИАЦИЯТА;
 6. Да получава пълна информация от управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА за цялостната ѝ дейност и финансово състояние;
 7. Да иска отмяна на незаконни и/или противоречащи на Устава, законите и морала решения на управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/ Права на непълноправните членове:

 1. Да участва в работата на АСОЦИАЦИЯТА и да спомага за реализиране на целите ѝ;
 2. Да участва без право на глас в Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА;
 3. Да търси и получава подкрепа и съдействие от страна на АСОЦИАЦИЯТА по въпроси, свързани с дейността му като Боуен практикуващ;
 4. Да иска отмяна на незаконни и/или противоречащи на Устава, законите и морала решения на управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА.

/3/ Права на почетните членове:

 1. Да участва в работата на АСОЦИАЦИЯТА и да спомага за реализиране на целите ѝ;
 2. Да участва със съвещателен глас в Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА;
 3. Да участва със съвещателен глас на заседания на Управителния съвет, при отправена покана;
 4. Да бъде избиран и да участва в управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА, със съвещателен глас;
 5. Да търси и получава подкрепа и съдействие от страна на АСОЦИАЦИЯТА по въпроси, свързани с дейността му като Боуен практикуващ;
 6. Да иска отмяна на незаконни и/или противоречащи на Устава, законите и морала решения на управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА.
 7. Да изпълнява конкретни представителни функции, определени от Общото събрание или Управителния съвет.

Чл.7 /1/ Всеки член има следните задължения:

 1. Да съблюдава Устава на АСОЦИАЦИЯТА;
 2. Да спазва решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 3. Да съдейства за реализиране на идеалните цели и дейност на АСОЦИАЦИЯТА;
 4. Да заплаща надлежно дължимите парични вноски;
 5. Да подпомага АСОЦИАЦИЯТА по начин, определен с решения на Общото събрание или Управителния съвет;
 6. Да спазва Етичния кодекс, приет от Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА;
 7. Да поддържа квалификацията си като Боуен терапевт, съгласно изискванията на Австралийската Академия по Боуен Терапия.
 8. Да издига авторитета на АСОЦИАЦИЯТА, да не разхищава нейното имущество и да не компрометира името ѝ със свои действия или бездействие;

/2/ Почетните членове са освободени от задълженията, посочени в чл.7 /1/ т.4, т.6 и т.7.

Чл.8 /1/ Членовете отговарят за задълженията на АСОЦИАЦИЯТА само до размера на направените вноски.

/2/ АСОЦИАЦИЯТА не отговаря за задълженията на членовете си.

Прекратяване на членството

Чл.9 /1/ Членството в АСОЦИАЦИЯТА се прекратява от Управителния съвет на едно от следните основания:

 1. едностранно волеизявление на желаещия да напусне, при условие, че е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството му;
 2. при неплащане на членския внос;
 3. при действия, извършени в противоречие с разпоредбите на настоящия Устав и/или Етичния кодекс и/или прието от Общото събрание решение и уронващи авторитета на АСОЦИАЦИЯТА;
 4. при смърт на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение;
 5. при отказ да се поддържа квалификацията на Боуен практикуващ, съгласно стандартите на А.А.Б.Т.

/2/ Предложението за изключване на член на АСОЦИАЦИЯТА може да се направи от всеки член или орган на АСОЦИАЦИЯТА. Предложението трябва да бъде в писмена форма, мотивирано, с посочени лични данни на лицето или представителя на органа, което го подава и съответно подписано.

/3/ УС има право да изиска становище от ЕК по постъпило предложение за изключване на член на АСОЦИАЦИЯТА

/4/ При установена формална редовност на предложението и постъпване на становище от ЕК, ако такова е изискано, предложението за изключване на члена на  АСОЦИАЦИЯТА се разглежда на редовно заседание на Управителния съвет за пълноправните и непълноправни членове и се взема решение. Предложения за изключване за почетни членове се разглеждат и гласуват от Общото събрание.

/5/ Решението за изключване на член на АСОЦИАЦИЯТА се обжалва пред първото Общото събрание, свикано след изключването. Решенията на Общото събрание относно членството са окончателни.

/6/ При прекратяване на членството, платените суми за членски внос или др. доброволни вноски не подлежат на връщане.

Възстановяване на членство

Чл.10 /1/ Членство, прекратено поради неплащане на членски внос, може да бъде възстановено по решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба и след заплащане на дължимите суми.

/2/ Членство, прекратено поради отказ от поддържане на квалификацията съгласно стандартите на А.А.Б.Т., може да бъде възстановено по решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба, посещаване на съответния квалификационен курс, както и след заплащане на дължимия членски внос.

 

 

ІV. УСТРОЙСТВО

Чл.11 /1/ Постоянни органи на АСОЦИАЦИЯТА са: Общо събрание /ОС/, Управителен съвет /УС/, Контролен съвет /КС/ и Етична комисия /ЕК/.

/2/ Общото събрание и Управителния съвет имат право да сформират временни органи –  комисии, съвети, работни групи и други.

/3/ Координатори

Чл.12/1/ Върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА е Общото събрание.

/2/ Общото събрание се състои от всички членове на АСОЦИАЦИЯТА.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОС

Чл.13 /1/ Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на АСОЦИАЦИЯТА.
 2. Избира и освобождава състава на Управителния съвет, членовете на Контролния съвет и членовете на Етичната комисия. При съвестна и качествена работа, ОС може да избира неограничен брой пъти дадени членове на АСОЦИАЦИЯТА за членове на УС, КС и ЕК.
 3. Приема етичен кодекс за работа на членовете и другите вътрешни актове на АСОЦИАЦИЯТА.
 4. Взема решения за участие в други организации.
 5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА.
 6. Приема основните насоки и програми за дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
 7. Приема бюджета на АСОЦИАЦИЯТА.
 8. Определя годишните членски вноски по размер и срок на дължимост.
 9. Приема годишния отчет.
 10. Отменя решенията на други органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на законите, Устава или на други вътрешни актове на АСОЦИАЦИЯТА.
 11. Взема решения по други въпроси, предвидени в Устава.

/2/ Правомощията по т.т. 3, 4, 6 на предходната алинея могат да се възлагат на други органи на АСОЦИАЦИЯТА.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на АСОЦИАЦИЯТА.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.14 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко един път в годината. УС по своя инициатива или по искане на една трета от членовете на АСОЦИАЦИЯТА, свиква ОС с писмена покана. Ако в последния случай УС не свика с писмена покана ОС в двуседмичен срок то се свиква от съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа проект на дневния ред, часа и мястото на провеждане, както и съобщение по чия инициатива се свиква.

/3/ Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

/4/ Заседанията на ОС се ръководят от избран на заседанието председател. До избирането на председател, заседанията се ръководят от Председателя на УС.

/5/ За всяко заседание се избира протоколист и съответен брой преброители. Протоколистът съставя протокол за решенията на събранието. Протоколът се подписва от председателя на заседанието, протоколиста, преброителите и най-малко трима от членовете на АСОЦИАЦИЯТА, участници в събранието. Общото събрание поименно гласува лицата, които ще подписват протокола от конкретното събрание. Протоколът се съхранява в Протоколна книга. Решенията на ОС се оповестяват най-късно в едномесечен срок от датата на събранието по подходящ начин, достъпен за всички членове.

КВОРУМ

 Чл.15 Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на АСОЦИАЦИЯТА. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ

 Чл.16 /1/ Всеки член на ОС има право на един глас.

/2/ Допуска се гласуване с пълномощно, при условие, че пълномощното е изрично, като едно упълномощено лице не може да представлява повече от 5 члена на АСОЦИАЦИЯТА.

/3/ Никой член няма право на глас при гласуване на решения, отнасящи се до:

а/ него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия и сватовство до втора степен включително;

б/ юридическо лице, в което той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.17 Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всички присъстващи членове, а решенията по чл.14, ал.1, т.т. 1 и 5 – с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на всички присъстващи членове.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Чл.18 /1/ УС е в състав от 5 души, пълноправни членове на АСОЦИАЦИЯТА и се избира за срок не по-дълъг от 4 години.

/2/ Управителният съвет избира измежду своите членове Председател и Секретар на АСОЦИАЦИЯТА.

ПРАВОМОЩИЯ НА УС

Чл.19 Управителният съвет:

 1. Представлява АСОЦИАЦИЯТА и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
 2. Определя адреса на управление;
 3. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 4. Управлява и се разпорежда с имуществото на АСОЦИАЦИЯТА;
 5. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 6. Подготвя и внася в ОС годишен отчет;
 7. Взема решения за свикване на ОС;
 8. Взема решение за приемане на нови членове на АСОЦИАЦИЯТА, както и за прекратяване на членството и освобождаване на членове.
 9. Създава и закрива постоянни и временни комисии, съвети, работни групи и други органи към АСОЦИАЦИЯТА;
 10. Отговаря за поддържане на публичен регистър на своите членове;
 11. Определя реда и организира извършването на дейността на АСОЦИАЦИЯТА и носи отговорност за това;
 12. При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА избира ликвидатор и извършва ликвидация;
 13. Взема решения по всички въпроси, които според Устава или по закон не спадат към правомощията на ОС.
 14. Ежегодно изготвя план-програма за работата на АСОЦИАЦИЯТА, която се приема и изпълнява в рамките на текущата календарна година.
 15. Инициира кампании за целево набиране на допълнителни средства и дарения за АСОЦИАЦИЯТА.
 16. Инициира организирането и провеждането на мероприятия и дейности от името на АСОЦИАЦИЯТА.
 17. Участва чрез свои делегирани представители във външни мероприятия, срещи, конференции и др. подобни по теми и проблеми от интерес на АСОЦИАЦИЯТА.
 18. Избира, освобождава и определя броя и правата и задълженията на координаторите.

ЗАСЕДАНИЯ НА УС

Чл.20 /1/ УС се свиква на заседания от Председателя си най-малко веднъж на 6 месеца, както и при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят на УС не свика заседанието в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки заинтересован член.

/2/ Членовете на УС се свикват от Председателя чрез писмена покана по електронен път с дневен ред, най-малко 3 дни преди датата на заседанието, като наред с това членовете се уведомяват и лично чрез телефонна връзка най-малко един ден преди заседанието.

/3/ УС може да взема решения, ако на заседанието присъствуват повече от половината негови членове. УС може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

/4/ Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъствуващите членове. Решенията на УС се оповестяват в едномесечен срок от датата на заседанието по подходящ начин, достъпен за членовете на АСОЦИАЦИЯТА.

/5/ За всяко заседание се води протокол, който се подписва от присъствалите членове и се завежда в Протоколна книга. В Протоколната книга се завеждат и неприсъствените решения.

/6/ Никой член на УС няма право на глас при гласуване на решения, отнасящи се до:

а/ него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия и сватовство до втора степен включително;

б/ юридическо лице, в което той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Чл.21 Председателят на УС:

 1. Представлява АСОЦИАЦИЯТА лично, съгласно дадените му правомощия от УС или чрез изрично упълномощен от него друг член на УС;
 2. Организира дейността на АСОЦИАЦИЯТА и осъществява оперативното ѝ ръководство;
 3. Управлява, съвместно със Секретаря, имуществото на АСОЦИАЦИЯТА, съгласно дадените му правомощия и се отчита пред УС, както и пред ОС;
 4. Организира провеждането на заседанията на УС и ОС и ги свиква;
 5. Председателствува заседанията на УС;
 6. Сключва допустимите от закона договори за осъществяването на дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
 7. Осъществява контакти с органите на местната и държавната власт, както и с правителствени и неправителствени организации.
 8. Отговаря за вписването на данните за АСОЦИАЦИЯТА в съдебния и другите законово-регламентирани регистри.
 9. Отговаря за организирането на надлежно счетоводство на АСОЦИАЦИЯТА и за подаване в срок на всички данъчни отчети, декларации и др. регламентирани справки и документи относно дейността на сдружението.

СЕКРЕТАР

Чл.22 /1/ Секретарят на АСОЦИАЦИЯТА:

 1. Организира и води деловодството на АСОЦИАЦИЯТА;
 2. Води книгите на АСОЦИАЦИЯТА – Протоколните книги и Книгата на членовете;
 3. Води Книгата на даренията и завещанията на АСОЦИАЦИЯТА;
 4. Организира и събира членския внос, както и набирането на др. приходи за АСОЦИАЦИЯТА;
 5. Организира оперативната дейност на АСОЦИАЦИЯТА;
 6. Отговаря за текущото информиране на членовете относно мероприятията на АСОЦИАЦИЯТА;
 7. Участва, съвместно с Управителя, в управлението на имуществото на АСОЦИАЦИЯТА, съгласно с дадените му правомощия;
 8. Организира съхранението на цялата документация и печата на АСОЦИАЦИЯТА;

а)   Води касата на АСОЦИАЦИЯТА и извършва плащания от нея по разпореждане на Председателя, като издава за това съответните документи;

б)   Събира и предава за счетоводна обработка първичните отчетни документи на АСОЦИАЦИЯТА;

 1. Секретарят отчита дейността си пред УС на всяко негово заседание.

/2/ Секретарят няма право да се разпорежда самостоятелно със средствата на АСОЦИАЦИЯТА;

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ /КС/

Чл.23 /1/ КС се състои от 3 /трима/ членове на АСОЦИАЦИЯТА, които се избират за срок не-подълъг от 4 години, на заседание на ОС на АСОЦИАЦИЯТА. Членовете на КС избират измежду си Председател и Секретар.

/2/ Членовете на УС, лицата в трудово-правни отношения с АСОЦИАЦИЯТА, както и лицата, които непосредствено преди това са били членове на УС или са работели като счетоводители и материално-отговорни лица в АСОЦИАЦИЯТА, както и техни роднини, не могат да бъдат избирани за членове на КС.

/3/ Председателят на КС отговаря за дейността на КС, организира провеждането на регулярните и извънредните проверки като назначава със заповед проверяващи комисии, заверява със своя подпис писмените доклади от направените проверки и докладва резултатите от дейността на КС пред ОС.

/4/ Секретарят на КС организира и води документацията на КС, завежда постъпили жалби, сигнали за нарушения и искания за проверки, води протоколите от заседанията на КС, които заедно с другите писмени доклади и материали от проверките се съхраняват в КС, отделно от документацията на АСОЦИАЦИЯТА.

/5/ При извършването на проверки, КС може да включва в проверяващата комисия членове на АСОЦИАЦИЯТА с подходяща квалификация или ако такива не са налични, да ползва мнението и помощта на външни вещи лица и експерти.

Чл.24 /1/ КС следи за законосъобразното управление на АСОЦИАЦИЯТА, за целесъобразното използване и опазване на имуществото на АСОЦИАЦИЯТА, за надлежното водене на документацията на сдружението, както и за извършването на необходимите регистрации и подаването на дължимите отчети, декларации и справки, като извършва годишно най-малко по една ревизия, една инвентаризация и една проверка на документацията на сдружението, като има право да иска обяснения от отговорните лица. В случай, че бъдат забелязани нередности, или е постъпил сигнал за такива, КС прави обстойна проверка по първичната документация и изисква цялата налична информация.

/2/ КС изготвя писмени доклади от своите проверки и ги докладва на заседанията на ОС. Текущо КС информира членовете на АСОЦИАЦИЯТА за резултатите от своите проверки като ги оповестява по подходящ начин.

/3/ КС провежда свои заседания и води писмени протоколи за взетите решения. Решенията на КС се вземат с мнозинство.

/4/ Докладите на КС се изготвят в два екземпляра, като единият се предава на Секретаря на УС и се съхранява заедно с общата документация на АСОЦИАЦИЯТА, а другият екземпляр се завежда и съхранява от секретаря на КС в отделна документация.

/5/ При сериозни нередности в управлението на АСОЦИАЦИЯТА, КС поема иницативата за свикване на извънредно заседание на ОС.

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ /ЕК/

Чл.25 /1/ Етичната комисия се състои от трима пълноправни членове на АСОЦИАЦИЯТА – председател, секретар и член, които се избират и освобождават от Общото събрание на БАБТ с мандат до 4 години.

/2/ Всички членове на комисията са равнопоставени при обсъждане и вземане на решения.

/3/ Председателят на ЕК ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на комисията.

/4/ Секретарят на ЕК изготвя и съхранява протоколите от заседанията на ЕК и преписките по етичните производства, както и отговаря за деловодната обработка на постъпилите книжа и документи.

/5/ Етичната комисия организира и провежда дейността си съгласно Етичния кодекс, Устава на БАБТ, правилника за дейността на ЕК към БАБТ и свободните убеждения на своите членове.

/6/ Третият член на ЕК участва активно във всички дейности на комисията и съдейства за спазване на сроковете.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕК

Чл. 26 /1/ Етичната комисия:

 1. съблюдава спазването на Етичния кодекс;
 2. дава становища, свързани с дейността на членовете на асоциацията.
 3. изслушва страните при образувано етично производство пред нея и се старае да разрешава възникналите етични проблеми с помощта на взаимно разбирателство и добра воля между страните;
 4. предлага на Управителния съвет обосновани решения и становища по разглежданите въпроси, вкл. за наложени дисциплинарни наказания.
 5. отчита дейността си през годината пред Общото събрание.

Чл. 27 /1/ Етичната комисия може да бъде сезирана, както и да се самосезира, за да предприеме разглеждане на определен случай.

/2/ При поискано становище от УС по определен въпрос ЕК представя становище в срок от 30 дни.

Чл. 28. В случай на системно или грубо нарушаване на Устава на БАБТ, на приетите професионални стандарти, нормите на Етичния кодекс или решения на органите на Асоциацията, Етичната комисия налага дисциплинарни наказания.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕК

Чл.29 /1/ Комисията може да бъде свикана на заседание по инициатива на всеки от членовете ѝ.

/2/ Заседанията на комисията са закрити и се провеждат на място или по начин, гарантиращ добра, точна и ясна комуникация между членовете ѝ. При необходимост, могат да бъдат поканени външни лица във връзка с разглежданите въпроси.

/3/ Дневният ред на заседанията се определя от председателя на комисията най-малко пет дена преди заседанието, а в случаите на спешни заседания в самия ден.

/4/ Комисията има кворум и може да взема решения, когато са спазени формалните изисквания за провеждане на събранието и присъстват всички трима нейни членове. ЕК може да взема решения и неприсъствено, ако всички нейни членове са заявили писмено съгласието си.

/5/ Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство. При изразено особено мнение на някой от членовете същото се вписва със съответните мотиви.

Чл. 30 Комисията води за заседанията си протокол в писмена форма, който трябва да съдържа: вид – присъствено или неприсъствено, дата, дневен ред, списък на присъстващите или съгласие за провеждане на неприсъствено събрание и резултат от гласуването. Протоколът се подписва от всички нейни членове.

 

КООРДИНАТОРИ

Чл. 31 /1/ Координаторите се избират и броят им се определя от УС.

/2/ Координаторите съдействат на членове на БАБТ (пълноправни и непълноправни) от съответния регион, работейки в тясна взаимовръзка с членовете на ЕК, КС, УС и координаторите от останалите райони,  спазвайки Етичния кодекс и Устав на БАБТ, в осъществяване на нужната кореспонденция и/или подпомагането взаимоотношенията между  отделните звена на асоциацията по въпроси касаещи дейността на БАБТ.

/3/ УС определя конкретните права, задължения или конкретни задачи на всеки един от координаторите или на група /екип/ от координатори.

 

V. ИМУЩЕСТВО

Чл. 32 /1/ Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от пари, движими и недвижими вещи и вещни права, право на ползване, права върху обекти на интелектуалната собственост и авторски права.

/2/ Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се формира от членски внос, дарения, завещания и субсидии, приходи от дейността на Сдружението, както и средства, отпуснати по проекти.

/3/ Размерът на членските вноски може да се променя на редовно заседание на ОС.

 

VI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 33 АСОЦИАЦИЯТА се представлява от УС. УС упълномощава Председателя на УС да го представлява съдебно и извънсъдебно пред трети лица. Председателят на УС може да упълномощава и други лица за извършване на определени действия, конкретно посочени в дадените им пълномощия.

 

VII. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 34 В АСОЦИАЦИЯТА се водят следните книги:

 1. Протоколни книги, в които се завеждат протоколите от заседанията на ОС, УС и ЕК. Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от тях. При етични производства това право се ограничава до засегнатите страни.
 2. Книга на членовете, в която се записват имената и адресите на всички членове.
 3. Книга на даренията и завещанията, в която се вписват данни за направените дарения и завещания.

Чл. 35 За отчитане на своята дейност, АСОЦИАЦИЯТА води необходимите счетоводни книжа в съответствие със законодателството на страната;

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 36 АСОЦИАЦИЯТА се прекратява на едно от следните основания:

– По решение на ОС;

– При обявяване в несъстоятелност;

– При решение на съда по регистрацията му.

Чл. 37 При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА се извършва ликвидация от УС на АСОЦИАЦИЯТА или от определено от него лице.

Чл. 38 Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА след ликвидация и след удовлетворяване на кредиторите на сдружението, на основание този Устав, става имущество на учредителите.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Този Устав е приет на Учредително събрание на АСОЦИАЦИЯТА, проведено на 23.01.2015г. в гр.София и изменен с Протокол на ОС от 11.05.2019 г.

&2. Списъкът на Учредителите на АСОЦИАЦИЯТА, подписали Устава да се счита неразделна част от него.

&3. За неуредените в този Устав въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: …………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАБТ: ………………………………

ПРОТОКОЛЧИК: ………………………….