Правилник за дейността

на Етичната комисия към Българската Асоциация по Боуен Терапия (БАБТ)

Раздел I
Общи положения

Член 1. С този Правилник се определят функциите, устройството и дейността на Етичната комисия към БАБТ.
Член. 2. Целта на Етичната комисия е да насърчава и гарантира спазването на Етичния кодекс на БАБТ.
Член 3. Етичната комисия се ръководи в своята дейност от Етичния кодекс, Устава на БАБТ, настоящия правилник и свободните убеждения на своите членове.
Член 4. Етичната комисия осъществява своята дейност в сътрудничество и взаимодействие с Управителния съвет на БАБТ.

Раздел II
Основни функции

Член 5. 1. Задачите на Етичната комисия са:
да наблюдава за спазването на Етичния кодекс;
да дава компетентни становища, свързани с дейността на членовете на асоциацията.
да изслушва страните при образувано етично производство пред нея и да се старае да разрешава възникналите етични проблеми с помощта на взаимно разбирателство и добра воля между страните;
да предлага на Управителния съвет обосновани решения по разглежданите въпроси,вкл. за наложени дисциплинарни наказания.
2. В дейността си Етичната комисия се ръководи от принципите на законност, независимост, равнопоставеност, обективност, справедливост, публичност и безпристрастност, като дава еднакви възможности за защита на правата и законните интереси на членовете на Асоциацията и пациентите/клиентите.
Член 6. Етичната комисия може да бъде сезирана, както и да се самосезира, за да предприеме разглеждане на определен случай.
Член 7. В случай на системно или грубо нарушаване на Устава на БАБТ, на приетите професионални стандарти, нормите на Етичния кодекс или решения на органите на Асоциацията, Етичната комисия налага дисциплинарни наказания.

Раздел III
Устройство и дейност

Член 8. Етичната комисия се състои от трима души – председател, секретар и член, които се избират и освобождават от Общото събрание на БАБТ с мандат до 3 години.
Член 9. Етичната комисия провежда редовни заседания не по-малко от веднъж на шест месеца. Тя може да се самосезира и по всяко време при възникнали нарушения на Етичния кодекс на Боуен терапевта. Заседанията на комисията са закрити. При необходимост, могат да бъдат поканени външни лица във връзка с разглежданите въпроси. Комисията може да бъде свикана на заседание и по инициатива на всеки от членовете ѝ.
Член 10. 1. Дневният ред на заседанията се определя от председателя на комисията най-малко пет дена преди заседанието, а в случаите на спешни заседания в самия ден.
2. Заседанията на Етичната комисия се провеждат на място или по начин, гарантиращ добра, точна и ясна комуникация между членовете ѝ.
3. Комисията има кворум и може да взема решения, когато е свикана редовно и присъстват всички трима нейни членове.
4. Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство. При изразено особено мнение на някой от членовете същото се вписва със съответните мотиви.
Член 11. Комисията води за заседанията си протокол, който трябва да съдържа: място, дата, дневен ред, списък на присъстващите и резултат от гласуването. Протоколът се подписва от всички нейни членове.
Член 12. Представляващ Комисията е нейният Председател.

Раздел ІV
Производство по разглеждане на жалби

Член 13. 1.Право на жалба до Комисията имат членове на асоциацията и пациенти/клиенти или техни близки, лично засегнати от действия на членове на асоциацията.
2. Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат:
Трите имена на жалбоподателя;
Адрес (пощенски адрес/е-mail) и телефон за връзка;
Предмет на жалбата;
Кой текст от Етичния кодекс е нарушен според жалбоподателя, в какво се състои нарушението;
Как е засегнат личният интерес на жалбоподателя;
Конкретно искане към Комисията.
3. Разглеждането на индивидуални жалби става на закрити заседания на Комисията.
4. Не се разглеждат анонимни жалби и жалби по случаи, при които е налице неприключило съдебно производство.
Член 14. 1. По желание на страните между тях могат да се проведат срещи за доброволно уреждане на спора с посредничеството на Председателя или членове на Комисията.
2. Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на Етичната комисия, представлява професионална тайна и членовете на комисията са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност.
3. Ако предметът на жалбата не е свързан с въпроси на професионалната етика и Комисията не е компетентна да я разгледа, това се съобщава на жалбоподателя.
4. Всеки от участниците може да поиска отвод на членове на Комисията при съмнение за конфликт на интереси. Членове на Комисия сами могат да обявят своя отвод, когато съществува основание за съмнение в тяхната безпристрастност. При отвод Управителният съвет е компетентен да посочи членове на асоциацията, които да попълнят състава на Етичната комисия.
Чл.15.1. При постъпване на жалба Етичната комисия уведомява ответната страна като изпраща копие на жалбата. Ответникът разполага с 10–дневен срок за писмен отговор до Етичната комисия.
2. Етичната комисия, след като се запознае с жалбата и с отговора, и реши, че по същата следва производство, се произнася с Решение за това, което съобщава на страните и поканва за изслушване всяка от страните.
3. При изслушване, по желание на страните, същите могат да поканят в своя защита друг член на асоциацията или експерт.
4. Членовете на Комисията, включително нейният Председател, не могат да правят публични изказвания по случая преди произнасяне с решение.

Член 16. 1 Етичната комисия завършва откритите пред нея производства с Решение. Решението трябва да съдържа описание на случая и мотиви за решението. Решението се връчва на страните и се съобщава на Управителния съвет.
2. Комисията се произнася с Решението в срок до 1 (един) месец от изслушването на страните.
3. Решението на етичната комисия може да се обжалва пред Управителния съвет в срок от 14 (четринадесет) дни от съобщаването му на страните. Управителният съвет може да отмени, потвърди, измени или върне случая за ново разглеждане с указания, които следва да се изпълнят.
4.Решението на Етичната комисия, ако не е обжалвано в срока по т.3, е окончателно и не подлежи на обжалване. Решенията на Управителния съвет са окончателни и не подлежат на обжалване. В производството пред Етичната комисия, страните имат право само на едно обжалване на решението на Етичната комисия по конкретен случай.

Раздел V
Дисциплинарни наказания

Член 17.1 Етичната комисия може да налага следните дисциплинарни наказания:
Обръщане на внимание за практика противоречаща на Етичния кодекс;
Снемане на името на терапевта от списъка на практикуващите, намиращ се на официалния сайт на Асоциацията за определен срок;
Предупреждение за изключване от състава на Асоциацията;
Изключване от състава на Асоциацията.
2. При налагане на дисциплинарно наказание „изключване от състава на Асоциацията” случаят задължително се разглежда от Управителния съвет, който взема окончателно решение.
Член 18.1 Когато към 15 март, респ.15 юли, по сметката на Асоциацията не е постъпила Първа вноска, респ. Втора вноска, от членски внос за съответната година, Етичната комисия взема решение за налагане на дисциплинарно наказание „Снемане на името на терапевта от списъка на практикуващите, намираш се на официалния сайт на Асоциацията” за срок до окончателното плащане на дължимите суми.
2. Решението по т.1 Етичната комисия взема в едноседмичен срок от представяне на списъка с неиздължилите се членове.

Член 19. Комисията се отчита за дейността си пред Общото събрание.