Етичен кодекс на Боуен терапевта

Въведение

Да си Боуен терапевт е призвание, което съчетава в себе си наука, изкуство, всеотдайност, въображение, наблюдателност, техничност, търпение, човечност и чувство за отговорност в името на физическото, психическото и духовното здраве, социалните и работни умения на индивида.

Боуен терапевтът е длъжен да упражнява своята дейност по съвест и да отговаря на доверието, което му предоставя тя.

Етиката за Боуен терапевта е съвкупност от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на индивида и обществото.
Етичните норми регулират както отношенията между терапевта и пациента и неговите близки, така и отношенията на терапевта с колегите му и с обществото.
Правилата на професионалната Боуен етика са задължителни за всеки Боуен терапевт.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Боуен терапевт може да стане всеки, независимо дали има или не завършено медицинско образование, след като е преминал през акредитирана програма на обучение.

Чл. 2. Ценностите, определящи дейността на Боуен терапевта, са:

  1. Психологически подход към клиента.
  2. Отговорност и висока професионална компетентност.
  3. Човечност, добросъвестност и милосърдие.
  4. Тактичност в отношенията с клиентите, колегите и обществото.
  5. Еднакво отношение към клиенти с различни религиозни, политически и сексуални убеждения, социално и материално положение.

Чл. 3. Боуен терапевтът със своята професионална отговорност, компетентност и умения допринася за:
– укрепване и подобряване здравето на клиента/пациента и обществото;
– лечение и възможно най-пълно възстановяване на физическото и душевно състояние на болния;
– увеличаване продължителността и качеството на активния и творчески живот на човека.

Чл. 4. Боуен терапевтът носи отговорност за своите решения и действия, а при необходимост препоръчва консултация с лекар.

Чл. 5. Всеки Боуен терапевт има равни права и възможности за подготовка, усъвършенстване и практикуване на Боуен терапия, без разлика на раса, произход, пол, възраст или политическа и религиозна принадлежност.

Чл. 6. Професионализмът на Боуен терапевта и компетентността на неговата дейност подлежат на контрол от страна на етичната комисия.

Чл. 7. Боуен терапевтът има право да откаже консултация и терапия, когато прецени, че липсва доверие между него и клиента, и условията за осъществяване на неговата дейност и професионални умения са неподходящи.

Чл. 8. Боуен терапевтът не може да си приписва и огласява компетентност, която не притежава и която не е придобита по законно установения ред.

Чл. 9. Всеки Боуен терапевт е длъжен да утвърждава собствения си и на съсловието си авторитет, като се въздържа от постъпки и действия, уронващи честта и достойнството на членовете на асоциацията.

Чл. 10. Боуен терапевтът е длъжен да се усъвършенства, да търси и анализира причините на заболяванията и да съдейства за тяхната профилактика.

Чл. 11. Боуен терапевтът е длъжен да зачита международните регулации и принципи, приети от Австралийската Академия по Боуен Терапия.

Чл. 12. Боуен терапевтът може да участва в здравни, радио или телевизионни програми, както и да публикува в печатни и/или електронни издания с цел разпространение на информация за терапията, но е недопустимо да я използва за пряко внушение при избора на терапевт.

(1) Допуска се публикуване на визитка, която може да включва телефон, имейл и сайт на терапевта.

(2) Наличието на официалният сайт на Боуен терапията – www.bowen.bg е задължително.

Чл. 13. При стихийни бедствия, граждански конфликти и по време на война Боуен терапевтът по своя преценка продължава грижите за нуждаещите се.

Раздел II
Отношения терапевт – клиент

 Чл. 14. Боуен терапевтът е свободно избран от клиента/пациента или неговите близки. Води терапевтично досие и отговаря за неговото съхранение. Терапевтът е длъжен да осигури непрекъсната терапия на клиента и в случай, че се оттегли, да предостави цялата необходима информация на друг Боуен терапевт, който ще го замести.

Чл. 15. Боуен терапевтът оказва пълно уважение на личността, честността и почтеността на клиента. Той/тя трябва да предприема всякакви действия, които спомагат, но и да се въздържа от всякакви действия, които могат да засегнат чувството на лична свобода и свободната воля на клиента.

Чл. 16. Боуен терапевтът трябва да използва всички научни и професионални познания, умения, опит и квалификация в полза на клиентите, без да компрометира собствената си научна и професионална независимост.

Чл. 17. При изпълнение на задълженията си Боуен терапевтът трябва да се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до предположението, че той/тя:
– манипулира или съзнателно подвежда клиентите;
– участва в нелоялна професионална конкуренция.

Чл. 18. Боуен терапевтът трябва да предоставя услугите си изключително в интерес на клиента в рамките на компетенциите и задълженията си, и съгласно научните принципи и регламентите за практикуване на професията. За тази цел той/тя трябва да бъде компетентен и да подобрява уменията си чрез непрекъснато обучение.

Чл. 19. Боуен терапевтът съблюдава конфиденциалността по отношение на личната информация за клиента и преценява внимателно споделянето на тази информация.

Чл. 20. Боуен терапевтът няма право да извършва терапевтични процедури без съгласието на клиента или близките му.

Чл. 21. Боуен терапевтът трябва да уважава интимната сфера на клиента и е недопустимо да използва терапията за осъществяване на интимен контакт с него.

Чл. 22. Боуен терапевтът е длъжен да информира клиента за неговото състояние и за възможностите на Боуен терапията, като винаги се грижи за неговото душевно спокойствие.

Чл. 23. Боуен терапевтът е длъжен да се консултира с друг терапевт или лекар, когато състоянието на клиента изисква това.

Раздел III
Отношения между Боуен терапевтите

Чл. 24. Колегиалността е основно правило, което трябва да се спазва, като се зачитат интересите на клиента/пациента.

Чл. 25. Недостойно е Боуен терапевт да злепоставя колегa чрез преценки и критика на неговата дейност или чрез изказвания срещу неговата личност.

Чл. 26. Професионалните и лични разногласия между Боуен терапевтите не трябва да бъдат публично дискутирани.

Чл. 27. Забранено е оклеветяването и злословенето по отношение на колега с цел да се навреди на неговата професионална дейност.

Чл. 28. Интересът на клиента/пациента и колегиалността изискват доверие в отношенията между терапевтите. Когато Боуен терапевт е поканен за консултант или експерт, той трябва да се въздържа в присъствието на клиента/пациента от оценка по отношение на диагнозата, терапията, личността и квалификацията на своя колега. Терапевтът консултант или експерт може да съобщи мнението си по отношение на терапията, но да се въздържа от директна намеса, ако такава не му е поискана.

Чл. 29. Терапевтът консултант или експерт не трябва да използва своята функция, за да набира клиенти за себе си или трети лица и да се въздържа от действия, които биха повлияли на свободния избор на клиента.

Чл. 30. Ако клиентът/пациентът потърси друг Боуен терапевт в отсъствието на своя терапевт, същият може да обслужи клиента/пациента и при нужда да промени терапията. Същият е длъжен да впише промяната в документацията на клиента и при първа възможност да уведоми колегата си.

Чл. 31. Боуен терапевтът е длъжен да помага на свой колега, който е болен и да си сътрудничи с всички, които го лекуват.

Раздел V
Хонорар

Чл. 32. Боуен терапевтът може да получава хонорар (възнаграждение) за своя труд.

Чл. 33. Право на Боуен терапевта е да определи своя хонорар в съответствие с дейността, която извършва, компетентността и квалификацията си, и правилата, приети от Боуен асоциацията.

Чл. 34. Боуен терапевтът има право да се откаже от хонорара си в даден случай по собствена преценка съобразно своите разбирания и оценка на конкретни обстоятелства.

Раздел VI
Боуен терапевтът и обществото

Чл. 35. Боуен терапевтът е активен член на обществото, съдейства за популяризирането на здравословен начин на живот и обществена хигиена.

Чл. 36. Обществото дължи на Боуен терапевта уважение, добра материална осигуреност и опазване на достойнството му.

Чл. 37. Боуен терапевтът сам утвърждава авторитета си със своя професионализъм, компетентност, знание, умение и благородство в отношението си към пациента и обществото.

Чл. 38. Изпълнението на нормите на етика на Боуен терапевта се контролира от Боуен асоциацията.